Gebruiksvoorwaarden Telfort Forum

Telfort forum

Het Telfort forum is een initiatief van Telfort (KPN B.V.) gevestigd te Den Haag en is bedoeld om jou als gebruiker de mogelijkheid te geven je uit te laten over je ervaringen met Telfort en of tips en suggesties uit te wisselen. Telfort webcare kan reageren en of een specifieke gebruiker vragen benodigde informatie kenbaar te maken, in de daarvoor bestemde privé omgeving zodat er contact gelegd kan worden. Let op! Telfort webcare reageert niet op niet inhoudelijke, emotionele uitingen en discussies.

Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van het Telfort forum (dus zowel het passief bezoeken van het forum als het actief deelnemen). Door gebruik te maken van het forum ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Gebruik Telfort

Om berichten achter te kunnen laten op het forum zal je je als gebruiker moeten registreren op de website. Je dient ons van een gebruikersnaam en e-mailadres te voorzien. Registratie en/of ander gebruik is slechts toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18. Als minderjarige mag je je alleen registreren en/of gebruik maken indien dit plaatsvindt met toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
Het e-mailadres dat je opgeeft wordt onder andere gebruikt voor het bevestigen van je account en gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als je je wachtwoord vergeet.
Je dient ervoor te zorgen dat je wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen je account worden die door Telfort aan jou toegerekend. Indien je weet hebt van ongeoorloofd gebruik moet je ons hier direct van op de hoogte stellen, via https://www.telfort.nl/algemeen/contact.htm/.

Jouw directe mening

Telfort is benieuwd naar jouw mening. Op het Telfort forum kan je dan ook op direct je reactie (zonder tussenkomst van Telfort) achterlaten. Je hebt ook de mogelijkheid materiaal van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's en bewegend beeldmateriaal) achter te laten. Je verklaart dat jij het recht hebt jouw materiaal ter beschikking te stellen aan Telfort en de hier beschreven licentie te verstrekken. Met het versturen van jouw reactie geef je Telfort de bevoegdheid al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, in te korten, (digitaal) op te slaan, op het forum openbaar te maken, (her) te gebruiken en te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening.

Telfort heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door jou rechtstreeks verstuurde/ geplaatste materiaal. Echter, we hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht jouw directe reacties/ weblog naar eigen inzicht en discretie te verwijderen of te bewerken, bijvoorbeeld indien Telfort van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je dan ook niet ter beschikking te stellen.
Telfort behoudt het recht om jouw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden.

Telfort kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Aansprakelijkheid

Telfort garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van het Telfort forum. Je vrijwaart Telfort voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Telfort is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van het Telfort forum en/of de inhoud van berichten.

Telfort is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien t.g.v. hackpogingen.

Privacy & Cookies

Het forum is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als geregistreerde gebruiker bieden wij aan jou de keuze om je gegevens zichtbaar te maken of te verbergen.
Door aanmelding en gebruik op de site verstrek je je e-mail- en IP-adres aan Telfort, Telfort verzamelt en verwerkt deze persoonlijke gegevens om je in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum te beheren en te optimaliseren, ter verbetering van de dienstverlening en/ of jou in dit kader hulp te bieden. Indien je klant bent bij Telfort, kan Telfort de gegevens gebruiken om jouw klantgegevens erbij te zoeken om jou beter hulp te kunnen bieden (zoals het beantwoorden van vragen, helpen met problemen die op het forum worden voorgelegd). Deze gegevens blijven opgeslagen zolang het gebruikersaccount bestaat.

Op het moment dat je het forum betreedt bewaart het systeem ook cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina.
Het gebruik van cookies maakt het gebruik van het Telfort forum eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.

Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer.
Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.
Verder wordt op deze Site gebruik gemaakt van Google Analytics. Hiermee worden op anoniem niveau algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals hoe de bezoekers op de Site terecht zijn gekomen, hoe lang, hoe vaak en door hoeveel bezoekers elke pagina’s van de Site wordt bezocht, welke routes op de Site worden afgelegd, welke browsers door bezoekers worden gebruikt en uit welke plaatsen bezoekers komen. Het doel hiervan is om op algemeen niveau inzicht te krijgen in welke delen van de Site de meeste aandacht krijgen van bezoekers en wat in algemene zin het profiel en gedrag is van bezoekers. Daarnaast is het doel om de inrichting van de Site zoveel mogelijk aan te kunnen passen aan de behoeftes van de bezoekers.

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van het Telfort forum.

Wil je weten welke gegevens KPN websites verwerken en wat we doen met deze gegevens? Lees verder onder punt 6 van het Privacy statement van Telfort en KPN.

Klachten en informatie

Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van het Telfort forum, dien je deze aan Telfort kenbaar te maken, via https://www.telfort.nl/algemeen/contact.htm. Telfort spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden/ het gebruik van het Telfort forum is Nederlands recht van toepassing.