Europese Telecommunitatiewet 189 art 7.1(g)

  • 29 november 2012
  • 0 reacties
  • 1851 keer bekeken

Deze Topic heb ik geplaatst voor iedereen die problemen ondervinden met verkeerde afschrijvingen,en afspraken die Telfort niet nakomen of willen nakomen,wat betreft ivm niet leveren of afhandelen van klachten die ontstaan zijn bij de oplevering.
In dat geval kunnen zij een beroep doen op de Europese Telecommunitatiewet 189,waarbij vooral artikel 7.1(sub g) en artikel 7.2 van belang zijn.
Doe je voordeel hiermee,Telfort denkt namelijk dat zij altijd ongestraft hun gang maar kunnen gaan,bij het afhandelen van alle door hun schuld ontstane klachten. 

Jelmer, hierna volgt een citaat uit de Europese Telecommunitatiewet 189 art 7.1(g) en 7.2 in zijn geheel.

na het lezen van deze artikelen vooral lid 7.1 sub g,zal het jou en Telfort gezien de honderden klachten op het forum,duidelijk zijn dat Telfort zich nooit aan deze Europese wetgeving houdt of gehouden heeft.ik raad Telfort dan ook aan om per direct zijn schriftelijken toezeggingen(afspraken),aan mij gedaan na te komen,en onmiddellijk als eerste de factuur over november 2012 Corectie ivm abonnementsbeëindiging ITV € 111,01 ex BTW = incl. 21% BTW € 134,32 terug te draaien en alleen die kosten te factureren waar Telfort volgens het contract recht op heeft.
IndienTelfort hier geen gehoor aan geven zijn zij strafrechtelijk te vervolgen,en zal ik deze kwestie hanhangig maken bij de rechter.Daarnaast zal Telfort zoals schriftelijk is overeengekomen de rest van mijn tegoeden met de factuur van 28 december 2012 contant met mij verekend moeten worden.

HOOFDSTUK 7. EINDGEBRUIKERSBELANGEN
Artikel 7.1
1. Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst
verstrekt voor of bij het sluiten van een overeenkomst met een consument
aan hem de volgende gegevens op schrift of op een andere te zijner
beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager:
a. de naam en het adres van vestiging van de aanbieder;
b. de te verstrekken diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting op
een openbare elektronische communicatiedienst;
c. het kwaliteitsniveau van de te verstrekken diensten;
d. de soorten onderhoudsdiensten;
e. de geldende tariefstructuur, de belangrijkste tarieven en de wijze
waarop informatie verkregen kan worden over de geldende tarieven en
onderhoudskosten;
f. de duur van de overeenkomst alsmede de voorwaarden waaronder
de overeenkomst of onderdelen daarvan, kan worden verlengd of
beëindigd;
g. de schadevergoedingsregeling of terugbetalingsregeling die geldt
indien de overeenkomst, voor zover het het kwaliteitsniveau van de
geleverde dienst betreft, niet wordt nagekomen, en
h. de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van de geschillencommissie,
bedoeld in artikel 12.1 of van de procedure, bedoeld in artikel 12.9.
2. Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst
zorgt ervoor dat de gegevens die hij voor of bij het sluiten van de
Staatsblad 2004 189 26
overeenkomst verstrekt, opgenomen worden in de tussen hem en de
desbetreffende consument te sluiten overeenkomst.
3. Bij ministeriële regeling kunnen categorieën van openbare elektronische
communicatiediensten worden aangewezen met betrekking
waartoe voor de desbetreffende aanbieder de in het eerste en tweede lid
bedoelde verplichting geheel of gedeeltelijk buiten toepassing blijft.
Artikel 7.2
Ten minste vier weken voordat een voorgenomen wijziging van een
beding dat is opgenomen in een overeenkomst van kracht wordt:
a. biedt een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst
de abonnee de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te
beëindigen, en
b. stelt de aanbieder de abonnee op genoegzame wijze op de hoogte
van de inhoud van de voorgenomen wijziging en van de mogelijkheid om
de overeenkomst kosteloos te beëindigen.

in afwachting op je schriftelijk antwoord in deze verblijf ik P/O AAB Stavinga te Papendrecht. 

0 reacties

Het is nog erg rustig in dit topic. Schrijf hieronder de allereerste reactie!

Reageer